Locaties ‘Weuste Noord’ en ‘Rondweg Enter’ zijn het meest geschikt voor de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein in de gemeente Wierden. Dit is de uitkomst van het locatie-onderzoek dat de gemeente Wierden recentelijk heeft uit laten voeren. Deze locaties sluiten aan bij bebouwd gebied of verdichten bestaand bebouwd gebied.

Behoefte aan nieuw bedrijventerrein

De gronduitgifte op bedrijventerreinen in de gemeente Wierden en in de rest van de regio Twente is de afgelopen jaren in versnelling geraakt. In de gemeente Wierden is op dit moment geen grond meer beschikbaar voor ondernemers die op korte termijn een uitbreidingsvraag hebben.

Wethouder Richard Kortenhoeven, verantwoordelijk voor economie en bedrijventerreinen: “De afgelopen 10 jaar is het aantal banen in onze gemeente fors toegenomen met maar liefst 27%. Dat komt doordat onze ondernemers zich blijven door ontwikkelen maar ook door de komst van de bedrijventerreinen de Elsmoat in Enter en de Weuste Noord in Wierden. Uiteraard zijn wij erg trots op deze groei en het is voor ons dan ook belangrijk dat we lokale ondernemers, die behoefte hebben aan meer ruimte, daarin kunnen blijven voorzien”.

Uiteindelijk moet dit weer ruimte bieden aan onze eigen ondernemers om zich te blijven door ontwikkelen. En daar is ruimte voor nodig.

Uit het behoefte onderzoek dat vorig jaar heeft plaats gevonden blijkt dat er in de gemeente Wierden de komende jaren behoefte is aan zo’n 8 tot 15 hectare bedrijventerrein. Om aan deze vraag te voldoen onderzoekt de gemeente Wierden de mogelijkheden voor revitalisering en herstructurering van de bestaande bedrijventerreinen. En daarnaast dus de uitbreiding met nieuwe bedrijventerreinen. “Uiteindelijk moet dit weer ruimte bieden aan onze eigen ondernemers om zich te blijven door ontwikkelen. En daar is ruimte voor nodig. Waarbij we duidelijk merken dat over het algemeen onze ondernemers graag in onze eigen gemeente blijven ondernemen en niet kiezen voor een locatie elders”, aldus Kortenhoeven. Afgelopen jaar heeft de gemeente Wierden een locatie-onderzoek naar de meest geschikte locaties voor nieuwe bedrijventerreinen in Wierden en Enter uit laten voeren, waarvan de uitkomsten nu bekend zijn.

Voorlopige voorkeurslocatie

Met het locatie-onderzoek is aan de hand van thema’s zoals milieu-aspecten, water & bodem, verkeer & bereikbaarheid en landschappelijke inpassing een ruimtelijke afweging gemaakt om tot voorkeurslocaties te komen in de gemeente Wierden. De voorkeurslocaties die uit dit onderzoek als meest geschikt naar voren zijn gekomen liggen aan de noordkant van bedrijventerrein Weuste Noord, aan de Weusteweg in Wierden en aan de Rondweg in Enter, tussen de huidige bedrijventerreinen Vonder en Elsmoat.

Wet voorkeursrecht gemeenten

Vooruitlopend op de verdere uitwerking van de uit het locatie-onderzoek naar voren gekomen voorkeurslocaties, heeft het college van burgemeester en wethouders op 12 december 2023 besloten om op basis van de Wet voorkeursrecht gemeenten een voorkeursrecht te vestigen op percelen aan de noordkant van de Weusteweg in Wierden. Wethouder Ten Brinke, verantwoordelijk voor grondzaken: “Deze percelen maken onderdeel uit van de voorkeurslocatie vanuit het locatie-onderzoek ‘Bedrijventerreinen’. De gemeente Wierden heeft hiermee een voorrangspositie op de percelen verworven”. Eigenaren en rechthebbenden zijn door de gemeente per brief geïnformeerd. “Het voorkeursrecht bepaalt dat als de eigenaar of gerechtigde de grond wil verkopen of rechten wil vervreemden, deze eerst aan de gemeente moet worden aangeboden”, aldus Ten Brinke. In het najaar van 2022 is vooruitlopend op het locatie-onderzoek al een voorkeursrecht gevestigd op het perceel ten zuiden van de Weusteweg in Wierden. Het gebied wordt nu op basis van de uitkomsten van het locatie-onderzoek vergroot.

Besluit gemeenteraad

Het collegebesluit om in te stemmen met de voorkeurslocaties en om een voorkeursrecht te vestigen op percelen aan de noordkant van de Weusteweg in Wierden wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad moet de percelen waar een voorkeursrecht wordt gevestigd binnen drie maanden ook aanwijzen om het voorkeursrecht te behouden, in eerste instantie voor een periode van 3 jaar. Op 5 maart 2024 neemt de gemeenteraad hierover een besluit. Voordat de gemeenteraad een definitief besluit neemt over de voorkeurslocaties, worden eigenaren, omwonenden, werkgeverskringen en andere betrokken partijen en inwoners geïnformeerd en uitgenodigd om te reageren op de uitkomsten van het onderzoek. Het locatieonderzoek komt ter inzage te liggen en in januari organiseert de gemeente Wierden een inloopbijeenkomst op dit thema.