Op 30 oktober heeft het WKE bestuur het halfjaarlijkse bestuurlijk overleg gehad met Richard Kortenhoeven (wethouder), Henk van Triest (bedrijvencontactfunctionaris) en Gerrit Arendshorst van de  gemeente Wierden

Onder andere de stand van zaken m.b.t. camerabeveiliging, de verhoging van de OZB, pilot vergroening bedrijventerreinen en de economische agenda en uitvoeringsvisie zijn aan de orde gekomen.

Daarnaast heeft het bestuur van de WKE opnieuw aandacht gevraagd voor de verkeersonveilige situaties bij de rotonde Elsmoat.

De vragen/opmerkingen over de verkeerssituatie spelen al enkele jaren, maar vanwege de toename van het verkeer (met name van en naar het bedrijventerrein de Elsmoat) zijn de problemen toegenomen. Het betreft met name de problemen voor de fietsers die aan de kant van het bedrijventerrein in beide richtingen moeten oversteken. Vanwege vrachtverkeer dat de rotonde oprijdt en voorrang moet verlenen aan het verkeer op de rotonde wordt de doorgang voor de fietsers geblokkeerd. De rotonde ligt buiten de bebouwde kom (in tegenstelling tot vergelijkbare situatie binnen de bebouwde kom) en daarom moeten de fietsers voorrang verlenen aan het autoverkeer dat de rotonde op- en afrijdt. Hiervoor gelden landelijke afspraken en deze zijn ter plaatse zijn toegepast. Ook verderop bij de toe- en afritten van de N347 moeten fietsers voorrang verlenen aan het autoverkeer.

De gemeente heeft hun verkeersadviesbureau Goudappel Coffeng gevraagd om de situatie te beoordelen en een verbeteradvies te geven. Wanneer hierover meer bekend is zullen wij u hierover opnieuw informeren.