Dit bericht wordt namens de gemeente Wierden geplaatst

Het is de laatste jaren snel gegaan met de uitgifte van bedrijfskavels in de gemeente Wierden en de rest van Twente. Onlangs is de laatste bedrijfskavel in de gemeente Wierden verkocht. De vraag naar kavels blijft ondertussen merkbaar, er melden zich namelijk nog steeds veel geïnteresseerde ondernemers met een ruimtevraag bij de gemeente. De gemeente Wierden wil daarom inzicht krijgen in de behoefte die er vanuit het bedrijfsleven bestaat. Wat is de omvang van de behoefte, welk type bedrijf heeft ruimtevraag en in welke kernen doet deze vraag zich voor?

Enquête ingevuld door 71 ondernemers
Om dergelijke vragen goed te beantwoorden heeft de gemeente Stec Groep gevraagd om een verkennend onderzoek uit te voeren naar de kwantitatieve en kwalitatieve ruimtevraag voor de komende jaren. Eén van de onderzoeksmethodes die daarvoor gebruikt is, is het uitzetten van een enquête. Ondernemers op bedrijventerreinen in de gemeente zijn hier over op de hoogte gesteld via de ondernemersverenigingen en via de communicatiekanalen van de gemeente. In totaal hebben 71 ondernemers de enquête ingevuld, hartelijk dank hiervoor!

Conclusies van het onderzoek in vogelvlucht:

  • De druk is hoog op de bestaande terreinen door de afwezigheid van beschikbaar aanbod en de lage leegstand.
  • Er is tot en met 2035 een resterende behoefte aan circa 7 tot 27 netto hectare bedrijventerrein.
  • Circa 8 tot 15 hectare van de vraag is al op korte termijn in beeld (op basis van de uitkomsten van de enquête).
  • De meerderheid van de vraag is relatief kleinschalig van aard (kavels van hooguit 5.000 m²).
  • Ondernemers hebben een sterke voorkeur voor nieuwbouw in tegenstelling tot bestaand vastgoed.

De gemeente Wierden stuurt de rapportage van Stec Groep naar de ondernemers die in de enquête hebben aangegeven de resultaten graag te ontvangen. In de rapportage leest u meer over hoe bovenstaande conclusies tot stand zijn gekomen. Heeft u niet aangegeven graag het rapport te ontvangen of heeft u de enquête niet ingevuld maar ontvangt u wel graag de rapportage? Geef uw e-mailadres dan door via [email protected]

Vervolg van het proces
De rapportage van Stec Groep wordt eerst aan de gemeenteraad gestuurd. Daarna zal de Stec Groep tijdens een open huis een toelichting geven aan de gemeenteraad.
De werkgeverskringen (WKE, WKW en JOE) zullen worden uitgenodigd voor het open huis.
Na het informeren van de raad zal voor Wierden en Enter een locatieonderzoek worden uitgevoerd.

Heeft u nog vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het loket Bouwen en wonen (telefoon: 0546-580 838, e-mail: [email protected]).

Met vriendelijke groeten,
Wethouder Johan H. Coes