Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wierden heeft ingestemd met de Programmabegroting 2023 en legt deze ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. De Programmabegroting geeft een overzicht van alle verwachte inkomsten en uitgaven en laat voor de komende 4 jaar een sluitende meerjarenbegroting zien.

We leven nog steeds in een tijd die veel uitdagingen kent. Nadat de coronacrisis wat naar de achtergrond verdween, werden we geconfronteerd met de oorlog in Oekraïne. “We kunnen tevreden terugkijken hoe de samenleving in samenwerking met de gemeente een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de opvang van Oekraïners in onze gemeente”, aldus wethouder Richard Kortenhoeven. “We blijven een gemeente met een grote ambitie, die op diverse terreinen volop in ontwikkeling is. En dat doen we als gemeentebestuur natuurlijk niet alleen. We willen dan ook alle ruimte geven om het samen te blijven doen”. In de begroting voor 2023 beschrijft het college wat de gemeente de komende jaren wil gaan doen en welke maatschappelijke effecten ze daarmee wil bereiken.

Energiecrisis
Een steeds groter groeiende groep inwoners heeft moeite om de eindjes aan elkaar te knopen door de hoger wordende kosten van levensonderhoud en stijgende energieprijzen. Kortenhoeven: “Om onze inwoners hier enigszins in tegemoet te komen stellen wij in de begroting van 2023 voor om de gebruikelijke indexatie op de onroerendezaakbelasting (OZB) voor woningen en bedrijven niet toe te passen. En om de verdere negatieve effecten van de energiecrisis op te vangen zullen wij daarvoor middelen reserveren.” Het voorstel is om 1 miljoen euro te reserveren voor de aanpak van de energiecrisis.

Begroting 2023
Investeren in een gezonde veilige, sociale en inclusieve gemeente, duurzaamheid, ontwikkelen van woningbouw, onderwijshuisvesting en toekomstbestendige, innovatieve en duurzame bedrijventerreinen blijft ook in 2023 belangrijk. Om voor te sorteren op onzekerheden, zoals de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie, de tekorten aan personeel en bouwmaterialen wordt in de begroting voor 2023 hiervoor gelden gereserveerd. Zo wordt er voor realisatie van o.a. de nieuwbouw van sportzaal Esrand extra krediet gevraagd.

Komende jaren
“Het financieel perspectief ziet er de komende 4 jaar goed uit”, zegt wethouder van financiën Kortenhoeven tevreden. “Ook al blijven er nog een aantal onzekerheden bestaan.” Zo zal na 2026 de financiële positie verslechteren door een fors lagere uitkering van het gemeentefonds. Dit leidt bij nagenoeg alle gemeenten in Nederland tot een negatief saldo in 2027. “Door het gezonde financieel perspectief, de komende 4 jaar, is het voor onze gemeente mogelijk om te blijven investeren in onze samenleving. Diverse zaken die reeds in gang zijn gezet de afgelopen tijd kunnen we de komende jaren ten uitvoer brengen”, aldus Kortenhoeven.

Via de onderstaande link kunt u de Programmabegroting 2023 vinden.

https://wierden.notubiz.nl/document/11914912/2/6+c+Programmabegroting+2023+%28def%29

Als u behoefte heeft aan een toelichting over de Programmabegroting 2023, dan kunt u dat de gemeente laten weten via:
Ramon Reekers, Regisseur Economie en Ondernemers / Bedrijvencontactfunctionaris
Telefoon 0546 – 580 838 / 06 1304 6789
Email: [email protected]